بایگانی دسته بندی برای جهادی

اردوجهادی

اردوجهادی

روستای بابامحمدِلرستان که توسط گروه‌جهادی‌ولی‌نعمتان تشکیل شد ومدرسه به مراحل نهایی خودش نزدیکترشدانشالله بتونیم در کنارهم ایرانی آباد داشته باشیم که هیچ بچه‌ای از نعمت تحصیل بخاطرکمبود امکانات محروم نباشه 🤝🏻.
مدرسه سازی

مدرسه سازی

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد .این تعلیم و تعلم است که آدمیان را از اخلاق ناپسند دور می کند…
خنکای مهربانی

خنکای مهربانی

تهیه کولر و وسایل سرمایشی برای خانواده های نیازمند اگر گرمای تابستون هست خنکای مهربونی هم هست
اردو جهادی

اردو جهادی

تعمیر یک باب خانه در کاشان که بر اثر باران سقف فروکش کرده بود